Трансформизм

 • A. A. Каверзнев,

$XVIII-XIX$ кылымдардагы биологиядагы философиялык агымдардын өзгөчөлүгү.

Өнөр жай революциясынын башталышы менен табият таануу да тез өнүккөн. Илимдин жаңы маалыматтар менен тездик менен толукталышы органикалык дүйнөнүн өзгөрбөстүгү жана туруктуулугу жөнүндөгү илимде ошол кездеги үстөмдүк кылган метафизикалык жана креационисттик көз караштарга көбүнчө карама-каршы келген.

 • А.Н. Радищев,

Метафизиктер дүйнөнүн туруктуулугу болгон Кудайды канондоштуруп, өнүгүү мүмкүнчүлүгүн четке кагышкан.

Метафизика — философиянын бир тармагы, болмуштун сезимден жогору принциптери жана принциптери жөнүндөгү илим.

$18-кылымдын илими үчүн бул прогрессивдүү доктрина болгон. Бул теориянын жактоочулары метафизиктердин жана креационизмдин жактоочуларынын түрлөрдүн туруктуулугу жана «Жаратуучунун» ролу жөнүндөгү көз караштарына каршы чыгышкан. Алар органикалык дүйнөнүн келип чыгышынын табигый жолу жөнүндөгү идеяларды жакташкан.

Бирок, анын бардык прогрессивдүүлүгүнө карабастан, трансформация эволюциялык доктрина эмес. Трансформация теориясы түрдөгү өзгөрүүлөрдү (трансформацияны) гана карайт, бирок тарыхый процесс катары өнүгүүнүн объективдүүлүгүн ырааттуу түшүнүү деңгээлине көтөрүлбөйт.
Трансформация теориясынын жактоочулары органикалык дүйнөнүн өнүгүүсүн диалектикалык түшүнүүгө карай алгачкы гана кадамдарды жасашты.

Табигый илимдеги трансформисттердин көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири француз ботаниги М.Маршан болгон. Розанын формасынын түзүлүшүн изилдөөнүн негизинде ал мынчалык баштапкы болушу мүмкүн эмес деген жыйынтыкка келген. Демек, анын азыркы формасы трансформациянын натыйжасы болуп саналат.

Дагы бир француз трансформатору Ж.Буффон Жердин келип чыгышынын жалпы картинасын түзүүгө аракет кылган. Тирүү организмдердин эң бай коллекцияларын талдоонун негизинде «Табият тарыхы» деген көп томдук эмгегин жазган. Бул эмгек биздин планетанын жаныбарлар дүйнөсү жөнүндө эң акыркы (ошол убактагы) билимдердин энциклопедиялык кыскача баяндамасы болуп калды. Буффон жаныбарлардын өзгөрмөлүүлүгүнүн жана «трансформацияланышынын» негизги себеби экологиялык факторлор жана гибриддештирүү деп эсептеген.

Чарльз Дарвиндин чоң атасы, табият таануучу, дарыгер жана акын Эразм Дарвин да Англиядагы трансформация идеяларынын жактоочусу болгон.

Трансформация идеялары Россияда да популярдуу болгон. Аларды төмөнкүдөй көрүнүктүү ойчулдар жана окумуштуулар колдошкон:

  • Ломоносов М.В.

Демек, мисалы, Д.Дидро жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн бардык түрлөрү тарыхый прогресс аркылуу эмес, органдардын өзгөрүшүнүн натыйжасында табигый түрдө белгилүү бир прототиптен пайда болгон деп ырастаган.

Трансформациянын өзгөчөлүктөрү

Д.Дидронун көз караштары ошол мезгилде популярдуу болгон трансформация теориясынын маңызын чагылдырган.

 • М.М. Тереховский,

Биологияда креационизм тирүү организмдердин көп түрдүүлүгүн кудайдын жаратуу актысы катары карайт жана эволюциялык өзгөрүү мүмкүнчүлүгүн четке кагат.

Илимдин тез өнүгүшүнүн натыйжасында жаратылыш кубулуштарын түшүндүрүүдө идеалисттик жана материалисттик көз караштардын карама-каршылыгы курчуду.

Европанын елкелерундегу революциячыл кыймылдар материализм менен идеализмдин ортосундагы курешту кучетуу-нун социалдык предпосылка-сы болуп калды. Улуу Француз революциясы өзгөчө күчтүү түрткү болгон. Буржуазиялык революциялык кыймыл француз материалисттери Ж.Ла Метри, Д.Дидро, К.Гельвеций жана башкалардын көз караштарында чагылдырылган. Алар илимди орто кылымдын калдыктарынан жана догмаларынан куткарууга салым кошушкан.

Табигый илимдеги креационизмге каршы чыккан француз материалисттери болгон. Ини дүйнөнүн Кудайдан келип чыгышы жөнүндөгү идеяны четке кагып, дүйнө табигый мыйзамдарга баш ийет деп ырастаган. Бирок алардын табият жөнүндөгү түшүнүгү механикалык болгон. Бул ошол кездеги табият таануу илиминин өнүгүү деңгээлине байланыштуу. Ошондуктан алардын материализми метафизикалык болгон.

Трансформизм – тирүү жаратылыштагы өзгөрүүлөр бир организмдин экинчи организмге айланышынын (кайра жаралышынын) натыйжасында болгонун далилдеген теория.

Креационизм – бул дүйнөнү Кудай жоктон бар кылуу жөнүндөгү диний окуу.

Креационизм – бул дүйнөнү Кудай жоктон бар кылуу жөнүндөгү диний окуу.

Илимдин тез өнүгүшү жаратылыш кубулуштарын түшүндүрүүдө идеалисттик жана материалисттик мамилелердин ачык-айкын карама-каршылыктарын көрсөттү. Мындай абалдын оорчулугун жецилдетуунун социалдык ебелгесу Европа елкелерундегу революциячыл кыймыл болуп саналат. Эң күчтүү түрткү Улуу Француз революциясы болгон. Ж.Ла Метри, Д.Дидро, Ш.Гельвеций сыяктуу француз материалисттеринин көз караштары буржуазиялык революциялык кыймылдын өзгөчөлүгүн чагылдырат. Алардын аркасында илим орто кылымдын калдыктарынан жана догмаларынан арыла баштаган.

 • М.В.Ломоносов;

Дидронун көз караштары ойчулдун убагында абдан популярдуу болгон трансформация теориясынын негизин түзгөн.

Эгерде сиз 18-кылымдын илимин карасаңыз, анда ал үчүн мындай окуу кыйла прогрессивдүү болгон. Трансформациянын жолдоочулары түрлөрдүн туруктуулугу жана кандайдыр бир Жаратуучунун ролу жөнүндө айткан метафизиктердин жана креационисттердин көз караштарын четке кагышкан. Алар органикалык дүйнөнүн келип чыгышы табигый жол деп ырасташкан.

Метафизика — философиянын тармагы жана болмуштун сезгичтик принциптери жана принциптери жөнүндөгү илим.

Россияда трансформизм идеясынын жактоочулары төмөнкүдөй ойчулдар жана окумуштуулар болушкан:

Трансформизм – табияттагы бардык өзгөрүүлөрдүн негизи кээ бир организмдердин башка организмдерге кайра калыптанышы же бузулушу экенин далилдеген теория.

 • М. М. Тереховский жана башкалар.

Жаратылыш илиминде креационизмдин кеңири жайылышына француз материалисттери каршы чыгышкан. Алар дүйнөнүн жаралышы кудайлык экенин четке кагышкан. Алардын ою боюнча, дүйнө табигый мыйзамдарга баш ийет. Ошого карабастан материалисттер дагы эле табиятты механикалык түшүнүүгө ээ болушкан, бул ошол кездеги табият таануунун өнүгүү деңгээли менен түшүндүрүлөт. Ошондуктан метафизикалык материализм жөнүндө сөз кылууга арзыйт.

Доктрина катары трансформациянын өзгөчөлүктөрү

Ошол эле учурда трансформация канчалык прогрессивдүү болбосун, эволюциялык доктрина эмес. Трансформация теориясында түрдөгү өзгөрүүлөргө – алардын трансформациясына гана көңүл бурулат. Ал эми өнүгүүнүн объективдүүлүгүн тарыхый процесс катары ырааттуу түшүнүү жок. Трансформизм идеясын кармангандар органикалык дүйнөнүн өнүгүшүнүн диалектикалык концепциясына карай биринчи кадамды жасашкан.

Француз ботаниги М.Маршан табият таануудагы трансформисттердин көрүнүктүү өкүлү. Ал роза гүлүнүн түзүлүшүн кылдат изилдеп чыгып, башында роза андай эмес деген жыйынтыкка келген. Демек, анын азыркы көрүнүшү кайра куруунун натыйжасы.

18-19-кылымдардагы биологиядагы философиялык агымдар

Жердин келип чыгышынын жалпы картинасын түзүү дагы бир француз трансформист Ж.Бюффон тарабынан ишке ашырылган. Ал тирүү организмдердин эбегейсиз зор коллекцияларын талдап, натыйжада «Табигый тарых» деген улуу эмгекти жараткан. Ошол учурда бул биздин планетанын жаныбарлар дүйнөсү жөнүндөгү акыркы билимдердин энциклопедиялык кыскача баяндамасы болчу. Буффондун пикири боюнча, жаныбарлардын өзгөрмөлүүлүгүнүн жана өзгөрүшүнүн негизги себеби гибриддештирүү жана экологиялык факторлор.

 • A. A. Каверзнев;
 • А.Н. Радищев;

Өнөр жай революциясынын башталышы табият таануу илиминин өнүгүшүнө кубаттуу түрткү берди. Илим абдан тездик менен жаңы билимдер менен толукталды. Бул билим органикалык дүйнөнүн өзгөрбөстүгүн жана туруктуулугун ырастаган ошол кездеги илимде үстөмдүк кылган метафизикалык жана креационисттик идеяларга көбүнчө карама-каршы келген.

Чарльз Дарвиндин чоң атасы, англиялык табият таануучу, акын жана дарыгер Эразм Дарвин да трансформация идеяларын карманган.

Метафизиктер Кудайды жана дүйнөнүн туруктуулугун канондоштуруп, ошондой эле өнүгүүнүн бардык мүмкүнчүлүктөрүн четке кагышкан.

Биологиядагы креационизм ар кандай жандыктарды Аллахтын жаратуу аракети катары карайт. Бул доктринада эволюциялык өзгөрүүлөрдүн мүмкүндүгү жокко чыгарылат.

Мисалы, Д.Дидро өсүмдүктөр менен жаныбарлардын табигый келип чыгуу жолу жөнүндө айткан. Алардын бардыгында органдары убакыттын өтүшү менен өзгөргөн бир прототиби болгон. Бул ой тарыхый прогресске каршы турду.

Мазмундуга өтүңүз.

Белгилүү француз натуралисти Жан-Батист Ламарк трансформация философиясынын өкүлү болгон . Ал эволюциялык идеяны ойлоп гана тим болбостон, эволюциянын кыймылдаткыч күчтөрүн табууга аракет кылып, эволюциянын биринчи теориясын түзгөн. Ага «биология» деген термин таандык. 1809-жылы анын «Зоология философиясы» аттуу негизги эмгеги жарык көргөн, бул түрлөрдүн өзгөрмөлүүлүгүнө көптөгөн далилдерди келтирет. Ламарк жер бетиндеги эң биринчи тирүү организмдер органикалык эмес табияттан келип чыккан жана байыркы жашоодо жөнөкөй гана формалар болгон, андан кийин эволюциянын натыйжасында алар татаалыраак формаларды пайда кылган деп эсептеген.

 

«Эволюциялык окутуу» темасы боюнча үлгүлүү сынак суроолору.

Фитнес үлгүсү

Фитнес үлгүсү

Ламарк боюнча айбандар 14 класска бөлүнөт жана алардын нерв жана кан айлануу системасынын татаалдык даражасына жараша градациянын 6 деңгээлинде жайгашкан (кипилиттер төмөнкү тепкичте, канаттуулар жана сүт эмүүчүлөр үстүңкү баскычта). Ушул сыяктуу акырындык менен татаалдануу теориясы, «градация» теориясы тышкы чөйрөнүн организмдерге тийгизген таасирине жана алардын бул тышкы таасирлерге реакциясына, организмдердин айлана-чөйрөгө түз ыңгайлашуусуна негизделген.

 • органдардын көнүгүүсүнө же көнүгүү жасабоого алып келген экологиялык таасирлер;

Ж.Б.Ламарктын талашсыз жетишкендиги – ал эволюциялык доктринаны түзүп, ага алып келген кыймылдаткыч күчтөрдү табууга аракет кылганында.
азыркы түрлөрдүн калыптанышы жана алардын ыңгайлашуусу. Бирок бул теория кабыл алынган эмес. Көптөр градация өзүн-өзү өркүндөтүү каалоосунун таасири астында пайда болоорун түшүнүшкөн эмес; фитнес - экологиялык таасирлерге жооп иретинде максатка ылайыктуу өзгөрүүлөрдүн натыйжасы; алынган белгилердин тукум куучулук көп байкоолор жана эксперименттер менен тастыкталган эмес. Мисалы, Август Вейсманн (немец зоологу) чычкандардын 20 мууну үчүн куйруктарын кесип салган. Ламарктын теориясы боюнча куйруктарды колдонбоо алардын кыскарышына алып келиши керек эле, чындыгында 21-муундун куйруктары биринчиси менен бирдей болуп чыкты. Ламарктын көз карашы боюнча, ошондой эле кабыгынын түсүнүн же табияты боюнча адаптациялуу болгон канаттуулардын жумурткаларынын формасынын же моллюскаларда кабыкчалардын пайда болушун түшүндүрүү мүмкүн эмес, анткени

Ошол. Эгерде биз Ламарктын теориясын кармансак, анда эволюциялык процесстин кыймылдаткыч күчтөрү болуп төмөнкүлөр саналат:

 

Жан-Батист Ламарк

Жан-Батист Ламарк

 • алынган сапаттарды берүү.

Ламарк айлана-чөйрөнүн ар кандай факторлорунун таасиринен пайдалуу органдар машыгат, ал эми көнүгүү жасабаган органдар акырындык менен жок болот деп эсептеген. Эгерде белгилүү бир шарттардын таасири узак убакыт бою пайда болсо, анда алынган мүнөздөмөлөр туруктуу жана тукум куума болуп саналат. Белгилей кетчү нерсе, Ламарктын айтымында, жогорку жаныбарлар Жараткан тарабынан белгиленген өзүн-өзү өркүндөтүүгө болгон каалоосу менен сырткы шарттарга ыңгайлашат, натыйжада алардын градациясы пайда болот. Ал эми төмөнкү жаныбарлар жана өсүмдүктөр аларга тышкы чөйрөнүн түздөн-түз таасиринин натыйжасында ылайыкташат.

 • өзүн-өзү өркүндөтүү каалоосу;

Ошентип, XIX кылымдын эки классикалык теориялары. ар кандай жолдор менен болсо да актуалдуулугун улантууда. Ошондуктан, алардын тарыхый тагдырынын өзгөчөлүктөрүн жана азыркы илимдеги ордун түшүнүү үчүн биз бул теориялардын негизги жоболоруна кыскача болсо да токтолобуз.

Креационизм жана трансформация

Д.Дидро (1713-1784), Эразм Дарвин (1731-1802), Ж.В.Гёте (1749-1832), Э.Жоффруа Сен-Хилер (1772-1844).

3. Омурткалуу жана баш буттуу жаныбарларда жок болгон «структуралык пландын биримдигин» далилдөөгө аракет кылган Джеффрой. Кювье байыркы Египеттин көрүстөндөрүндөгү мумияланган жаныбарлар азыркылар менен бир түргө кирет деген негизде организмдердин түрлөрүнүн өзгөрмөлүүлүгүн четке каккан. Бул аргументтер, геологиялык убакыттын чыныгы масштабы али белгисиз болгондуктан, четке кагылгыс болуп көрүнгөн, ал эми пирамидаларды куруу убактысы Жердин тарыхындагы эң алгачкы доорлордун бири болуп эсептелген.

Трансформаторлор органикалык дүйнөнүн эволюциясынын бирдиктүү концепциясын иштеп чыга элек; алардын көз караштары негизинен эклектикалык жана ырааттуу эмес, материалисттик жана идеалисттик идеяларды айкалыштырган. Бардык трансформациялоочуларга мүнөздүү нерсе чөйрөнүн таасири астында организмдердин түрлөрүнүн өзгөрмөлүүлүгүн таануу болгон, ал организмдер тышкы таасирлерге ылайыктуу жооп кайтарууга мүнөздүү жөндөмдүүлүгүнөн улам ыңгайлашат жана ушундай жол менен алынган өзгөрүүлөр тукум куума болуп калат (со- "кабыл алынган касиеттердин тукум куучулук" деп аталат). Ошол эле учурда, түрлөрдүн өзгөрүшү трансформациячылар тарабынан айтылгандай далилденген эмес, бул креационизмдин жактоочулары менен болгон талкууларда алардын позицияларын алсыз кылган. Кокусунан эмес, 1830-жылы Франциянын Илимдер Академиясында болгон атактуу дебатта Э.

XVII-XVIII кылымдарда. Жаратуучу тарабынан жаратылган дүйнөнүн өзгөрбөстүгү жөнүндөгү диний догмаларга негизделген жана «креационизм» (латын тилинен creatio – жаратуу, муун) деп аталган үстөмдүк кылуучу дүйнө тааным менен бирге дүйнөнүн өзгөрүлмөлүүлүгү жөнүндөгү идеялар жана, атап айтканда: организмдердин түрлөрүндөгү тарыхый өзгөрүүлөр акырындык менен кайрадан түзүлө баштаган. Бул өкүлчүлүктөр "трансформизм" (латын тилинен transformatio - трансформация) деп аталды. Трансформациянын эң көрүнүктүү өкүлдөрү натуралисттер жана философтор Р.Гук (1635-1703), Дж.Ламеттри (1709-1751), Дж.Буффон (1707-1788),

Ж.Кювье (1769-1832) салыштырма анатомия жана палеонтология жаатында зор билимге ээ болуп, түпкүлүгүндө акыркы илимдин жаратуучусу болгон жана аргументтерди оңой эле жокко чыгарган.

Биринчи эволюциялык теорияларды түзүү сыймыгы 19-кылымдын улуу натуралисттерине таандык. Ж.Б.Ламарк (1744-1829) жана

Бара-бара организмдердин укмуштуудай ар түрдүүлүгү жөнүндө кеп сандаган маалыматтар топтолду. Бул маалыматтарды системалаштыруу керек болчу. Бул багыттагы маанилүү салымды белгилүү швед натуралисти К.Линней (1707-1778) кошкон, ал адилеттүү түрдө организмдердин илимий систематикасынын жаратуучусу деп аталат. Белгилей кетчү нерсе, Линней Жараткан жараткан түрлөрдүн өзгөрбөстүгү жөнүндөгү көз карашты ырааттуу карманган.

4. Дарвин (1809-1882). Бул эки теория дээрлик бардыгында карама-каршы келет: алардын жалпы курулушу боюнча да, далилдердин табияты боюнча да, эволюциянын себептери жана механизмдери жөнүндөгү негизги корутундулары боюнча да, тарыхый тагдыры боюнча да. Чарльз Дарвиндин «Түрлөрдүн келип чыгышы» (1859) аттуу жаркын эмгегинин жарыкка чыгышы табигый тарыхтын, же азыркы мааниде биологиянын өнүгүүсүндөгү жаңы доордун башталышы катары туура бааланат. Дарвинизм 20-кылымда эволюциялык изилдөөлөрдүн негизи болуп калды. Тескерисинче, Ламарктын теориясы замандаштары тарабынан таанылбай, көпкө чейин унутулуп, бирок кийинчерээк кайрадан илимпоздордун көңүлүн буруп, анын кээ бир жоболору ар кандай эволюционисттердин концепцияларында таң калыштуу туруктуулук менен кайра жанданууда. биздин убактыбыз.

Ламарктын трансформация теориясы – бул жашоонун эволюциясын түшүндүрүү үчүн 1802-жылы Жан-Батист Пьер Антуан де Моне Шевалье де Ламарк тарабынан түзүлгөн принциптердин жана билимдердин жыйындысы.

Ламарк 1744-1829-жылдары жашаган француз табият таануучусу. Табият таануучу катары анын иши табият илимдери жана тарыхтагы маанилүү изилдөөлөрдөн турган, бул аны жандыктар жөнүндө жооп табуу үчүн биологиялык эволюциянын биринчи теориясын түзүүгө алып келген. Ал ошондой эле фоссилдердин өткөнүн изилдөө үчүн омурткасыз палеонтологияны негиздеген. 

Ламарктын «Ламаркизмо» деп да аталган теориясы, организмдердин көп түрдүүлүгү мурда ойлогондой «ар дайым бирдей» эмес экенин, бирок жандыктар убакыттын өтүшү менен өзгөргөн абдан жөнөкөй формалар боло баштаарын айтат.

Бул алар жашаган чөйрөгө ыңгайлашуу үчүн эволюциялашып же трансформацияланарын билдирет. Физикалык чөйрөдө өзгөрүүлөр болгон сайын, тирүү жандыктар бир муундан экинчи муунга өтүүчү өзгөрүүлөрдү пайда кылган жаңы муктаждыктарга ээ болушат. 

Алардын изилдөөлөрүнүн негиздери

 • Тирүү организмдер – көп убакыттын ичинде жаратылыш тарабынан жер бетинде пайда болгон уюшкан денелер.
 • Жашоонун эң жөнөкөй формалары тынымсыз пайда болууда.
 • Жашоо, жаныбар же өсүмдүк, өзүнүн түбөлүк эволюциясында акырындык менен адистештирилген жана ар түрдүү органдар өнүгөт.
 • Ар бир организм тирүү жандыктардын көбөйүү жана калыбына келтирүү жөндөмүнө ээ.
 • Убакыттын өтүшү менен Жердеги өзгөрүүлөрдүн жана организмдерди кармоонун ар кандай адаттарынын сиңирүүсүнөн келип чыккан шарттар ар түрдүү жашоону пайда кылат.
 • Бул көп түрдүүлүктүн продуктусу тирүү организмдердин түзүлүшүндөгү өзгөрүүлөрдү материалдаштыруучу «түрлөр» болуп саналат. (О'Нил, 2013)

Ламарк жаратылышты байкоо менен жаныбарлардын арасында ар кандай формалардын жана адаттардын бар экендиги талашсыз деп ырастаган. Бул ар түрдүүлүк бизге организмдердин (же расанын) ар бир тобунан келген жандыктар муктаждыктарын канааттандыруу үчүн өзгөрүүгө жооп берген сансыз шарттарды эсепке алууга мүмкүндүк берет. 

Бул жайлар менен ал эки негизги мыйзамды түзгөн:

 • Бардык жаныбарларда органдарын тез-тез колдонуу алардын функцияларын күчтөндүрөт, ал эми аларды тынымсыз колдонуу алардын күчү жоголуп кеткенге чейин алсыратат.
 • Генетика келечектеги муундар аркылуу чөйрөсүндөгү өзгөрүүлөргө байланыштуу муктаждыктарын канааттандыруу үчүн уюшкан органдар башынан өткөргөн өзгөрүүлөрдү улантуу үчүн жооптуу.

Сиздин иликтөөңүздүн жүйөсү

Жагдайлар муктаждыктарды жаратат, алар адаттарды жаратат, адаттар өзгөртүүлөрдү киргизет, кээ бир органдарды же функцияларды колдонуп же колдонбойт, ал эми генетика бул өзгөрүүлөрдүн сакталышы үчүн жооп берет.

Ар бир муундун сапаттары өзүнүн ички аракетинен келип чыгат жана алардын жаңы жөндөмдүүлүктөрүн урпактары мурастайт. 

Бул теориянын принциптерин чагылдырган мисалдар 

Мисал 1

Жирафтардын башында аттар сыяктуу моюндары болгон. Алар көбүнчө кургакчылык көп болгон аймактарда жашашат, ошондуктан сууну өсүмдүктөрдөн алуу зарылдыгы дарак баштарынын назик бүчүрлөрү менен тамактануу адатын пайда кылган.

Убакыттын өтүшү менен жирафтардын көптөгөн муундары бул муктаждыкты жабууга муктаж болгон, бул алардын моюндарынын узундугун өзгөрткөн.

Эң узун моюндуу жирафтар бул өзгөчөлүгүн тукумдарына өткөрүп беришкен жана ар бир муун өзүнөн мурунку муундарга караганда моюну узун болуп төрөлгөн. Бул процесс жирафтын мойну азыркы узундугуна жеткенге чейин уланган. 

Мисал 2

Узакка созулган кургакчылыктан улам, деңгээли төмөн дарыялар көлөмдүү пилге ваннага түшүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. Бул чоң жаныбардын оозу менен кичинекей кудуктун суусуна жетүү үчүн эңкейиши да мүмкүн эмес. Бул үчүн кийинки муундар ичип, денесин сергитүү үчүн узун челек жасап чыгарышкан.

Мисал 3

Игуаналар көбүнчө жай кыймылдашат жана кыймылдуу курт-кумурскалар менен азыктанышат, алар өздөрүн тамактандыруу зарылдыгынан улам, кийинки муундар тезирээк тамак алуу үчүн ар бир көздү өз алдынча колдонууну иштеп чыгышкан.

Мисал 4

Көптөгөн жаныбарлардын жеп калбоо үчүн коргонуу механизмдери эволюциянын дагы бир мисалы. Жашоо үчүн күрөштө аларда жырткычтарды түрткөн физикалык өзгөрүүлөр пайда болот. Душмандын көзүнчө денесин көбүртүп жиберүүчү балыктын абалы ушундай. Жаныбарлардын тукум кууп өткөн адаттары, ушу сыяктуу, табиятта чексиздик.

Мисал 5

Канаттуулар муундан муунга уясын өздөрүнө ылайыктуу жашоо чөйрөсүнө жараша куруу үчүн керек болгон бутактардын түрүн жакшыраак башкаруу үчүн тумшуктарынын жана буттарынын өлчөмүн тууралашат. (www.examplesof.net, 2013)

Зоологиялык философия

1809-жылы Ламарк Франция менен Англияда кеңири белгилүү болгон Зоологиялык философия деген китебин чыгарган , бирок анын принциптери анын убагында эске алынган эмес.

Анын мамилесин Ламарк принцибинен баш тартууга аракет кылып эксперимент жүргүзгөн Август Вайсман (немис эволюциялык теоретиги) сыяктуу терс жактары болгон. Анын тукуму куйруксуз төрөлбөгөнүн көрсөтүү үчүн чычкандардын кийинки муундарынын куйруктарын кесип салган. Чынында жаңы муундар ата-энесинен калган куйругу менен төрөлгөн. Бул Ламарктын теориясын туура эмес чечмелөө болгон.

Биринчиден, куйруктун кыскарышы табигый эмес (бул табият тарабынан жасалган эмес). Экинчиден, туткундагы чычкандар үчүн бул муктаждыкты жаратпаган, жашоону улантуу үчүн бул адаттарда адаттарды жаратпаган жагдай болгон. Демек, ал урпактарына убакыт өтүп кеткен генетикада өзгөрүүлөрдү жасаган эмес. (Beal, 2016)

Өздөрүн каралоочуларга карабастан, бүгүнкү күндө да илимий коомчулуктун кээ бир өкүлдөрү Ламарктын биологиялык эволюция теориясын деталдуу изилдөөнү маанилүү деп эсептешет.

Ламаркизмдин негизи адатта "келип алынган каармандардын мурасы" деп жыйынтыкталат. Бул түрлөрдүн бири-биринен тараганын жана жаңы муундардын бара-бара татаалдашып, мурункуларына караганда айлана-чөйрөгө жакшы ыңгайлашканын билдирет. (Ричард В. Буркхардт, 2013)

шилтемелер

 1. Beal, G. H. (11 04 2016). global.britannica.com сайтынан алынды.
 2. en.wikipedia.org. (акыркы жолу 2017-жылдын 12-мартында саат 00:17де өзгөртүлгөн). Ламаркизм. en.wikipedia.org сайтынан алынды.
 3. en.wikipedia.org. (Акыркы жолу 2017-жылдын 5-апрелинде 03:11де өзгөртүлгөн) Жан-Батист_Ламарк. de.wikipedia.org сайтынан алынды.
 4. es.wikipedia.org. (Акыркы жолу 2017-жылдын 4-апрелинде саат 10:46да өзгөртүлгөн). es.wikipedia.org сайтынан алынды.
 5. O'Neill, D. D. (2013). anthro.palomar.edu сайтынан алынды.
 6. Richard W. Burckhardt, J. (08 2013). dencbi.nlm.nih.gov сайтынан алынды.

Биологиянын өнүгүшүндө көптөгөн тоскоолдуктар болгон, алардын кээ бирлери жашоонун Кудайдан келип чыгышы астындагы фактыларды жонглёр кылуу каалоосунан келип чыккан. Мындай көз караштар классикалык жана орто кылымдагы трансформацияга алып келген. Илимдин өнүгүшүнө күчтүү тормоз болуп чыккан бул доктрина жашоонун келип чыгышын изилдөө жөнүндөгү философиялык багыт болуп саналат. Ал эми адегенде анын чечмелөө башка, илимге каршы жакын болгон. Бирок, азыркы убакта, трансформация эволюция теориясы жана филогенез менен аныкталат.

трансформация болуп саналат

Тарыхтагы трансформация

Трансформизм көптөгөн диний агымдардын контекстинде өнүккөндүктөн, дээрлик дайыма философиялык мүнөздө болгонуна карабастан, көптөгөн өзгөрүүлөргө дуушар болгон доктрина. Трансформациянын биринчи этабы классикалык болуп саналат, анын илимге анча тиешеси жок. Булар организмдердин өзгөрүшүнө көңүл бурбай, алардын өзгөрүшү жөнүндөгү элементардык идеялар. Тактап айтканда, адамдардын өзгөрмөлүүлүгүн байкоо мүмкүн эмес болчу, анткени байкоо жүргүзүүгө убакыттын жетишсиздигинен эле организмдердин жаңы белгилеринин пайда болушуна көз салуу мүмкүн эмес болчу.

Классикалык трансформация мезгилинде майда организмдер таптакыр белгисиз болгон, ошондуктан жашоонун стихиялуу жаралышы теориясы пайда болгон. Мисалы, кир үйүлгөн кирдин ичинде бит же келемиштер өз алдынча төрөлөт. Бул формада трансформация орто кылымдарда өткөн. Бул өзүнүн динчилдиги жана илимге каршылыгы менен белгилүү болгон окутуунун экинчи мезгилине өтүүгө мүмкүндүк берди.

биологиядагы трансформация

Трансформациянын спекуляциялык мезгили

Орто кылымдардагы трансформация мезгилинде өнүккөн монадалар жөнүндөгү окуу спекуляциялык мезгилде кандайдыр бир өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Атап айтканда, натуралисттердин кээ бир аргументтери кабыл алынган, алар андан кийин организмдердин жашоо циклдерин гана сүрөттөгөн. Анда өзгөчө кызыгууну онтогенетикалык трансформация деп атаган. Бул организмдин төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки өнүгүүсү жөнүндөгү окуу.

Азыркы мезгилде бул жоромол өзгөрүп, организмдин түшүнүгүнөн өлүмгө чейинки мезгилди камтыйт. Трансформациянын спекулятивдик мезгили мурункулардай эле өзүнүн философиялык мүнөзү менен белгилүү, ал эми анда илимий фактылар аз. Бул мезгилдин окумуштууларынын эмгеги - онтогенездеги өзгөргүчтүктү аныктоого мүмкүндүк берген организмдердин жашоо циклдерин сүрөттөө. Бул дагы көптөгөн башка организмдердин жүрүм-турумунун жана морфологиясынын өзгөрүшү мүмкүндүгү жөнүндө маселени койду.

Эволюциялык доктринанын өнүгүшү

Трансформациянын өнүгүшүнүн кийинки этабы эволюциялык. Илимге мүмкүн болушунча жакын жана Дарвин, Ламарк сыяктуу инсандардын аркасында өнүккөн. Алардын ою боюнча, трансформация экологиялык факторлор, биринчи кезекте табигый тандалуу менен шартталган өзгөрүлмөлүүлүктүн туруктуу процесси. Бул жагынан алганда, бул термин эволюция теориясынын натыйжасында жаңы аныктама алган.

Анда айтылгандай, бардык организмдер тигил же бул жол менен элементардык жашоо формаларынан келип чыгат, ал эми акыркысы тынымсыз өзгөрүп, эбегейсиз убакыттын ичинде азыркы жашоо формаларына чейин өнүккөн. Бирок классикалык трансформация сыяктуу доктрина муну четке какты, анткени илимпоздор үчүн өз теорияларын далилдөө оңой болгон жок. Ошол убактан тартып, төгүндөлгүс фактыларды колдонуу мезгили башталды, аларды издөө көптөгөн илимпоздор тарабынан колго алынды.

Кадимки мисал - Дарвин изилдеген Галапагос мукурларынын тумшук формасы. Ал биологиядагы трансформация тышкы факторлордун таасири астында бир организмдин экинчи организмге айланышынын кубулушу экенин көрсөткөн. Мукурлар үчүн бул стимул жергиликтүү канаттуулардагы тамактын башка түрү болгон.

Трансформизм жана эволюциялык теория

Азыркы мезгилде трансформация менен эволюциялык теориянын ортосундагы айырмачылыктарды байкоо кыйын, анткени биринчи концепциянын маңызы абдан бурмаланып, кээ бир консервативдүү илимпоздор эволюция терминине иш жүзүндө жакындап калышты. Бирок, трансформация – бул философиялык доктрина, ал бир аспекттин же өзгөчөлүктүн башкага айланышын билдирет, бирок себептерин түшүндүрбөйт. Ал эми эволюция теориясы атаандаштык чөйрөдө чогуу жашаган организмдер табигый тандалуунун таасири астында өзгөрөрүн көрсөтөт.

трансформация жана эволюция теориясынын ортосундагы айырма

Айлана-чөйрөдө шарттар тынымсыз өзгөрүп турат жана бул организмдерди көнүүгө мажбурлайт. Бул адаптация деген трансформация дегенди билдирбейт. Адаптация жаңы касиеттерге ээ болуу, ал эми трансформация эволюциядан кийин организмдин жүрүм-турумунун же тамактануу адаттарынын кийинки өзгөрүшү. Демек, эволюция – бул физиологиялык мүнөздөмөлөрдүн жана жүрүм-турумдук жооптордун калыптануу процесси, анын негизинде организм өзгөрөт.

Азыркы шарттарда кайра куруунун езун ушул контекстте кайра карап чыгуу керек. Буга байланыштуу башка чечмелөө колдонуу зарыл. Анын жоболоруна ылайык, трансформация организмдердин үзгүлтүксүз өзгөрүшү жана алардын элементардык органикалык молекуладан келип чыгышы жөнүндөгү илимий көз караштардын системасы.


0 replies on “Трансформизм”

Nach meiner Meinung irren Sie sich. Es ich kann beweisen. Schreiben Sie mir in PM, wir werden reden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *